EasyBlog

This is some blog description about this site

Blog posts tagged in vijay jawndhiya
Posted

Posted

आमचा देश आजही शेतीप्रधान देश आहे. यांत्रिकी औदयोगिकरणापूर्वीही भारत शेतीप्रधानच होता. परंतू त्या काळात भारताला सोन्याचा धूर निघणारा देश, सोने की चिडीया असे म्हटले जायचे. भारतात सोन्याचांदीच्या खाणी  नाहीत. भारतात लोखंड, बॉक्साइड, सिमेंटचे दगड, कोळसा, यांच्या खाणी आहेत. ‘कोल गेट’ची आज सर्वत्र चर्चा आहे. मग भारतात इतकं सोनंचांदी आली कुठून? या वैभवाच्या पाठीमागेच मोगल आमच्या देशात आले, त्यानंतर इंग्रज, पोतुगीज, फेंच यांनी आम्हाला गुलाम केले. 150 वर्षांपेक्षा जास्त काळ इंग्रजांनी भारतावर राज्य केले.