वेसावची पारू नेसली गो...

एकविरा आई, तू डोंगरावरी...

'कथ्थक'

'पाणी आमच्या हक्काचं...

ओ मारिया, ओ मारिया...

नृत्यातून गणरायाचं वंदन...